Jorritsma – Beperking risico’s graafschade m.b.v. bodemscanner2019-12-03T14:37:44+01:00

Jorritsma – Beperking risico’s graafschade m.b.v. bodemscanner
Tijdens graafwerkzaamheden op bedrijfsterreinen bestaat altijd het risico op graafschade. Naast de bedrijfszekerheid komt daardoor ook de veiligheid in geding. De ligging van kabels en leidingen is vaak niet volledig of accuraat bekend en gegevens zijn onvoldoende integraal beschikbaar. Positie en diepte van kabels en leidingen zijn derhalve vaak, ondanks uitgebreid dossier onderzoek, onbekend. Er wordt getracht door middel van het graven van proefsleuven de kabels en leidingen inzichtelijk te maken. Praktijk is echter dat het graven van proefsleuven veel risico’s met zich meebrengt en dat de oppervlakte van het te ontgraven terrein vaak te groot is om door middel van het graven van proefsleuven alle kabels en leidingen inzichtelijk te krijgen. Mocht de grond verontreinigd zijn (milieutechnisch dan wel met puinrestanten), dan spelen er uiteraard nog meer risico’s.

Verbeterde situatie (best practice)

Voor aanvang van het dossier onderzoek en/of de graafwerkzaamheden, wordt een niet destructieve onderzoeksmethode, de bodemscan, ingezet op basis van ground penetrating radar. Door middel van het scannen vanaf maaiveld worden indicaties voor kabels en leidingen inzichtelijk gemaakt. Deze indicaties worden op de verharding aangegeven en ingemeten. Op basis van deze informatie kunnen gericht proefsleuven worden gemaakt. Voordelen van deze methode is dat de eerste fase detectie kan plaatsvinden zonder veel impact. De apparatuur is op de markt beschikbaar en snel inzetbaar. Er is echter nog veel onbekendheid mee. Het scannen met de bodemscanner geschied niet destructief vanaf het maaiveld.

Bovendien heeft het systeem nog andere voordelen, zoals bijvoorbeeld het kunnen lokaliseren van oude nog in de grond aanwezige heipalen en/of fundaties. Of het gericht scannen van een gebied, zodat deze vrij kan worden gegeven voor de uit te voeren werkzaamheden, zoals b.v. het aanbrengen van heipalen. Met de bodemscanner kunnen obstakels inzichtelijk gemaakt worden tot ongeveer 3 á 4m1 onder het maaiveld. Bovenstaande werkwijze hebben wij recentelijk succesvol toegepast bij de realisatie van een nieuw gebouw op een locatie tussen bestaande bebouwing als ook bij een gestuurde boring, op een locatie waar veel bestaande kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn. Deze werkzaamheden hebben wij gezamenlijk met partners Roelofs Wegenbouw BV en Infrafocus BV uitgevoerd.

 

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring